Đầu tư nguồn năng lượng tái tạo

Do nhu cầu cần bổ sung và thay thế các nguồn năng lượng truyền thống dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo như: Điện gió, điện mặt trời. Phát triển nguồn năng lượng tái tạo là một trong các định hướng và giải pháp trong tổng thể phát triển nền kinh tế xã hội Việt Nam theo hướng bền vững, thân thiện môi trường có hàm lượng Cacbon thấp. Đóng góp với sự phát triển bền vững của Việt Nam, SES tham gia đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió và các giải pháp tích hợp các nguồn điện mặt trời và điện gió vào hệ thống năng lượng của Việt Nam.