Exhibition/workshop

Project to equip S3M-SGMV Smart Low Voltage Grid Monitoring & Management System for substations in Hanoi city

Dự án trang bị Hệ thống Giám sát & Quản lý lưới điện hạ thế

SEMS-L energy management system for SEOJIN factory in Song Khe Industrial Park, Bac Giang

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

SEMS-L energy management system for TEXON VIETNAM factory in Dai Dong Industrial Park, Tu Son, Bac Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

SEMS-L energy management system for SEOJIN AUTO factory in Dai Dong Industrial Park, Tu Son, Bac Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

SEMS-L energy management system for SEOJIN SYSTEM VINA factory in Tien Son Industrial Park, Bac Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

SEMS-L energy management system for SEOJIN VINA factory in Tien Son Industrial Park, Bac Ninh

Lắp đặt Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) – Hệ thống đo lường, giám

S3M-SGMV substation monitoring system for Korea SEOJIN Company

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty SEOJIN Hàn Quốc THÔNG

S3M-SGMV substation monitoring system for Xuan Phu Steel Manufacturing Company

Hệ thống giám sát trạm biến áp S3M-SGMV cho Công ty sản xuất thép Xuân

Installation of S3M-SGMV solution for substation Truong An Wood Manufacturing Company

Dự án lắp đặt Giải pháp S3M-SGMV cho trạm biến áp Công ty sản xuất